Warunki handlowe

  1. Różnica w ilości dostarczonego towaru nie może przekraczać +/- 10 % w stosunku do ilości zamówionej.
  2. W przypadku otrzymania towaru o niewłaściwej jakości zdrowotnej czy handlowej lub z innych przyczyn niezgodnego z zamówieniem Kupujący może odmówić przyjęcia towaru w całości lub w części a w przypadku przyjęcia towaru – niezwłocznie zgłosić Sprzedawcy reklamację. W przypadku zwrotu towaru przez Kupującego na skutek odstąpienia od umowy z powodu wady towaru lub żądania wymiany towaru na wolny od wad Sprzedawca zobowiązuje się odebrać/wymienić towar na własny koszt.
  3. Kupujący może odmówić przyjęcia w całości lub w części towaru dostarczonego z opóźnieniem a Sprzedawcy z tego tytułu nie przysługują względem Kupującego żadne roszczenia.
  4. Sprzedawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Kupującego kary umownej:

– w przypadku niedostarczenia przez Sprzedawcę towaru w terminie i w ilości zgodnej z zamówieniem (chyba, że różnica w ilości dostarczonego towaru nie przekracza 10%) – w wysokości 20% wartości brutto niedostarczonego na czas towaru;

– w przypadku dostarczenia towaru o niewłaściwej jakości lub z innych przyczyn niezgodnego z zamówieniem – w wysokości 20 % wartości brutto towaru objętego reklamacją, przy czym w przypadku odstąpienia od umowy kara umowna nalicza jest od wartości towaru objętego odstąpieniem od umowy; roszczenie o zapłatę kary umownej przysługuje Kupującemu niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi i nie powoduje ich wyłączenia ani ograniczenia.

Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza prawa do dochodzenia uzupełniającej kwoty odszkodowania.

  1. Umowa zawarta na podstawie niniejszego zamówienia podlega przepisom prawa polskiego i będzie interpretowana zgodnie z tym prawem. Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć w związku z jej zawarciem, podlegać będą wyłącznej jurysdykcji sądu właściwego według siedziby Kupującego.

Wielkopolski Indyk

Wielkopolski Indyk jest firmą rodzinną o bogatych tradycjach w dziedzinie produkcji żywności. Początki firmy sięgają 1967 roku, w którym Alfred Glinkowski rozpoczął produkcję drobiarską. Lata 80 - te przyniosły dynamiczny rozwój, a do zarządzania firmą włączyli się synowie: Włodzimierz, Zbigniew, Henryk oraz Grzegorz.

Sekretariat / Księgowość / Kadry

Wielkopolski Indyk,
Bolesławiec 12A, 62-050 Mosina
+48 61 893 03 04
+48 61 893 03 07

Dział Handlowy

Wielkopolski Indyk,
Bolesławiec 12A, 62-050 Mosina
+48 61 893 03 10 (Świeże)
sprzedaz@wielkopolski-indyk.pl +48 61 893 03 27 (Przetworzone)